Tietosuojaseloste

Tällä sivulla oleva teksti on seloste henkilötietojen käsittelytoimista Finnpeak Hirsituote Oy:ssä.

Lähtökohtaisesti yrityksessä käsitellään vain sellaisia tietoja, jotka on lainmukaisesti hankittu. Tietoja säilytetään vain sen tietyn ajan, joka on tarpeen. Lisäksi suojellaan tietoa lainvastaiselta käytöltä. Ne henkilöt, joiden tehtäviin kuuluu käsitellä tiettyä tietoa, tekevät näin, eivätkä muut henkilöt.

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan tietosuojaperiaatteita. Tiedot on kerätty tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten, eikä niitä käsitellä myöhemmin näiden tarkoitusten kanssa yhteen sopimattomalla tavalla. Henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi.

Henkilötietojen käsittelyssä turvallisuus on varmistettu. Suojaamisessa on käytetty asianmukaisia teknisiä toimia.

Kokonaisuudessaan Finnpeak Hirsituote Oy:n tietosuojaseloste (GDPR: General Data Protection Regulation) on seuraava:

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste Finnpeak Hirsituote Oy:ssä (Laadittu 20.3.2018, viimeisin muutos 15.1.2020):

1. Rekisterinpitäjä

Finnpeak Hirsituote Oy
Ylärinne 56 as 5
FI-24280 SALO
Puhelin. +358-50-444 1048
Sähköposti: info(at)finnpeak.fi
www.finnpeak.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Finnpeak Hirsituote Oy:n tietosuojavastaava on yhtiön toimitusjohtaja Kari Lehtinen, kari.lehtinen@finnpeak.fi , +358 (0)40 778 1713.

3. Rekisterin nimi
Yrityksen asiakas- ja markkinointirekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
– henkilön suostumus
– sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
– asiakassuhde.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on tilausten käsittely laskua ja tuotteen toimitusta varten, yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, tuotetietojen toimittaminen ja markkinointi. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys tai organisaatio yritysasiakkaan kohdalla, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutus- ja toimitustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin tuotteisiin tai palveluihin liittyvät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä tilauksista, viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Osat asiakastiedoista eli liiketoiminnan normaalit laskutus- ja toimitusosoitetietojen käyttötiedostot menevät tilauskohtaisesti tarvittaessa yrityksen alihankkijan ja kuljetusyrityksen tietoon. Asiakastiedot ovat myös yrityksen käyttämän tilitoimiston ja tilintarkastajan nähtävillä.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, jos se on palvelujen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii sopimuksin lainsäädännön edellyttämällä tavalla tietosuojan riittävästä toteutumisesta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).